تجربه سفر سایکدلیک…

تجربه تریپ یا استفاده از سایکدلیک خودت رو منتشر کن.

انتشار تجربیات سایکدلیک یا تریپ

با ثبت فرم قادر هستی تجربیات خودت از سایکدلیک‌ها را برای ما ارسال کنی تا در بخش بلاگ وبسایت قرار بگیره. هدف ما ایجاد آگاهی بیشتر در رابطه با سایکدلیک‌ها و اثرات اون‌ها است.

مقدار انتخاب شده: 0
از عدد +10 تا -10 نظر خود را در قالب خیلی خوب تا خیلی بد ارزیابی کنید.
منتشر نخواهد شد.