کتابخانه

معرفی و ارائه کتاب‌های صوتی و الکترونیکی با موضوع: تاریخچه و شناخت ساکیدلیک‌ها (DMT- LSD – آیاهاواسکا – تجربیات تریپ – MDMA ) گیاهان و قارچ‌های جادویی و راهنمای شناخت و پرورش تاثرات سایکدلیک‌ها بر آگاهی و نقش سایکدلیک‌ها بر روان و سلامت انسان

Search