شناخت سایکدلیک‌ ها

بررسی انواع مختلف گیاهان سایکدلیک، قارچ‌های جادویی ، کاکتوس‌ها و دیگر عناصر سایکدلیک به همراه بررسی علمی نحوه استفاده ، تجربیات و اثرات این سایکدلیک‌ها

Search